Stadgar för Florakören vid Åbo Akademi r.f

Avfattade jämlikt 7 § i lagen om föreningar av den 4 januari 1919

 

I

Ändamål och verksamhet

§1

Föreningens namn är Florakören vid Åbo Akademi rf och dess hemort är Åbo stad.

§2

Föreningen är en specialförening inom Åbo Akademis Studentkår. Dess ändamål är att odla flerstämmig körsång för damröster och utgöra en kamratförening för studentkårens musikintresserade medlemmar. Föreningen kan samarbeta med andra musikorganisationer.

§3

Sitt ändamål förverkligar föreningen genom egna konserter och konsertturnéer, genom att uppträda vid fester och samkväm ordnade av Studentkåren, Akademin eller andra organisationer, samt genom att sammankalla sina medlemmar till regelbundna övningar, möten och samkväm. Föreningens medlemmar erhåller inte arvode för sina uppträdanden inom föreningen. Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa deltagarna vinst eller annan ekonomisk nytta, och dess verksamhet får inte heller i övrigt bli huvudsakligen av ekonomisk natur.

§4

Föreningen begår sin årsfest den 13 maj, om styrelsen inte undantagsvis besluter annorlunda.

II

Medlemmar

§5

Föreningens medlemmar är: hedersmedlemmar samt ordinarie, kallade och understödande medlemmar.

§6

Hedersmedlemmar kallas på förslag av styrelsen, under förutsättning att minst tre fjärdedelar (3/4) av föreningens röstberättigade medlemmar omfattar förslaget på föreningens möte. Hedersmedlemskapet är föreningens högsta utmärkelse.

§7

Till ordinarie medlem kan antas medlem av Åbo Akademis Studentkår eller annan av föreningens verksamhet intresserad person, som avlagt godkänt sångprov och under en termin deltagit i körens övningar. Ordinarie medlem antas av styrelsen.

§8

Till kallad medlem kan föreningens styrelse anta en person som gjort sig förtjänt av föreningens tacksamhet.

§9

Till understödande medlem kan styrelsen anta en person som är intresserad av föreningens verksamhet.

§10

Ordinarie och understödande medlemmar erlägger föreningens årliga medlemsavgift, vars storlek fastställs vid höstmötet.

§11

Medlem som önskar avgå ur föreningen bör meddela styrelsens viceordförande eller sin stämfiskal om detta.

 

III

Styrelse och förvaltning

§12

Föreningens förvaltning omhänderhas av dess styrelse. För särskilda uppdrag tillsätts en musiknämnd och funktionärer. Dessa personer väljs för ett verksamhetsår i taget. Styrelsen väljs bland föreningens röstberättigade medlemmar.

§13

Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör, informationssekreterare, webbansvarig, värdinna samt dirigent. Styrelsen är beslutsför om alla styrelsemedlemmar har fått möteskallelse och om ordförande eller viceordförande samt fyra andra styrelsemedlemmar är närvarande.

§14

I arbetsordningen beskrivs musiknämndens och styrelsens sammansättning och uppgifter samt funktionärernas uppgifter.

§15

Föreningens namn tecknas antingen av styrelsens ordförande eller av viceordförande samt av en annan styrelsemedlem.

§16

Föreningens verksamhetsår inleds den 1 januari. Räkenskaperna avslutas årligen den 31 december. Bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse bör senast den 28 februari tillställas verksamhetsgranskarna för granskning.

§17

I händelse av föreningens upplösning övergår dess tillgångar till Åbo Akademis Studentkår.

 

IV

Möten och beslut

§18

Föreningens beslutanderätt utövas av höstmötet före utgången av november månad och vårmötet före utgången av april månad samt av extra körmöten, som bör sammankallas på yrkandet av minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar, eller då styrelsen anser extra möte vara påkallat. Röstberättigade är ordinarie medlemmar. Mötet är beslutsfört om det är stadgeenligt sammankallat och om minst en femtedel (1/5) av de för verksamhetsåret inskrivna medlemmarna är närvarande.

§19

Möteskallelser utfärdas av styrelsen:

1. Kallelse till höstmöte och vårmöte bör utfärdas minst en vecka före utsatt mötesdag. Detta sker genom anslag vid körens övningsplats, genom annonsering i ortens största svenskspråkiga tidning samt genom meddelande till körens allmänna informationskanaler och genom notis i Åbo Akademis Studentkårs förefintliga informationsblad.

2. Kallelse till extra körmöte utfärdas genom meddelande till körens allmänna informationskanaler och genom anslag vid körens övningsplats senast tre dagar i förväg.

3. I kallelser till höstmöte och vårmöte bör medfölja en föredragningslista vid körens övningsplats samt som bilaga till meddelandet till körens informationskanaler. I kallelser till extra möte bör viktiga ärenden anges.

4. Ordnande av och deltagande i distansmöten är möjligt om styrelsen så bestämmer. Möjligheten till distansdeltagande och proceduren för detta måste nämnas i möteskallelsen. Det bör alltid finnas en fysisk mötesplats som bestäms av styrelsen.

§20

Vid höstmöte behandlas åtminstone följande ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.

3. Val av styrelse för det nya verksamhetsåret.

4. Val av musiknämnd för det nya verksamhetsåret.

5. Val av funktionärer för det nya verksamhetsåret.

6. Val av två verksamhetsgranskare och deras två suppleanter för det nya verksamhetsåret.

7. Fastställande av årlig medlemsavgift.

8. Godkännande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret.

9. Övriga ärenden.

§21

Val av styrelse och musiknämnd avgörs genom öppen omröstning, ifall sluten omröstning inte föreslås. Detta gäller även för övriga frågor. Sluten omröstning verkställs ifall understött förslag om detta framställts. Bordläggning sker om understött förslag om detta framställts. Vid omröstning gäller enkel majoritet, utom i de fall där stadgarna annat föreskriver. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning avgör lotten.

§22

Vid vårmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.

3. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår.

4. Uppläsning av verksamhetsgranskarnas utlåtande samt fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för senaste verksamhetsår.

5. Övriga ärenden.

V

Märken och utmärkelser

§23

Följande märken och utmärkelser har instiftats av föreningen:

1. Floramärket

2. Stora Floramärket

3. Eternellmärket

4. 20-terminersmärket, även kallat Atommärket

5. Terhimärket

6. Floraliljan

7. Stora Floraliljan

8.Moster eller Morbror i Florakören

Om utdelandet av märken och utmärkelser stadgas i arbetsordningen.

VI

Stadgeändring

§24

Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen bör fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet vid två föreningsmöten. Dessa möten ska hållas efter varandra med minst en månads och högst tre månaders mellanrum.